ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరినీ ప్రభావితమయ్యే వృత్తంలో ఉంచాడు. మన చుట్టుపక్కల వారిని "పరిశుద్ధపరచడానికి " ప్రయత్నించేముందు, మొదట దేవునికి మనము పవిత్రులము కావడానికి మరియు ఆయన కృపతో పరిశుద్ధులయ్యేలా చూద్దాము . అప్పుడు, మన జీవితంలో ఆ పవిత్రత యొక్క ప్రభావాన్ని చూపించే విధంగా జీవించండి. వేరొకరి కంటి నుండి నలుసును శుభ్రం చేయడానికి ప్రయత్నించే ముందు మన కంటి నుండి దూలమును తొలగించమని యేసు చెప్పాడు. ఏ స్థాయిలోనైనా నాయకులకు, ఇతరులను పవిత్రతకు పిలవడానికి ముందు "పవిత్రంగా జీవించడం" అవసరం! నాయకులు మొదట తమను తాము దేవునికి మరియు అతని పనికి పవిత్రపరుచుకొనినప్పుడు దేవుని ఆధ్యాత్మిక పునరుద్ధరణ యొక్క గొప్ప సమయాలు ప్రారంభమవుతాయి.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న తండ్రీ, నా పాపాలకు నన్ను క్షమించు. నేను స్వచ్ఛంగా మరియు పవిత్రంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను, నీ ఆత్మ ద్వారా పరిశుద్ధపరచబడి, నీ కృపతో క్షమించబడతాను. నేను ప్రభావిత పరిచేవారిముందు నేను పవిత్ర జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి నన్ను ఆశీర్వదించండి. మీరు కావాలని కోరుకునే పాత్ర యొక్క ఉదాహరణ మరియు వ్యక్తిగా మరియు నా స్నేహితులు కావాలి కోరుకునే వాడిగా ఉండటానికి మీ శక్తివంతమైన సహాయం నాకు అవసరం, . నేను దీనిని యేసు పేరిట అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change