ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้ตั้งให้เราแต่ละคนมีบทบาทต่อกันและกัน ก่อนที่เราจะไป "เรียกร้อง"ให้ใครต่อใครบริสุทธิ์นั้น เราควรจะอุทิศตัวให้กับพระเจ้าก่อน เพื่อพระคุณของพระองค์จะได้ชำระเราให้บริสุทธิ์ แล้วสะท้อนออกมาให้คนอื่นเห็น พระเยซูบอกให้เราเอาท่อนซุงออกจากตาตัวเองก่อน แล้วถึงค่อยไปเขี่ยขี้ผงออกจากตาเพื่อน สำหรับตัวผู้นำนั้น ก่อนจะเรียกร้องให้คนอื่นบริสุทธิ์ ตัวเองต้องทำเป็นแบบอย่างให้เห็นก่อน การฟื้นฟูของพระเจ้าต่อจิตวิญญาณของผู้นำนั้น จะเกิดผลดีเยี่ยมก็ต่อเมื่อผู้นำคนนั้นจะต้องอุทิศตนให้กับพระเจ้าและการงานของพระองค์ก่อน ปีใหม่นี้ขอเป็นปีแห่งการอธิษฐาน ขอเน้นอธิษฐานสามหัวข้อนี้ คือ หนึ่ง เชิดชูพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด สอง การเยียวยารักษาโลกที่แตกสลายของเรานี้ สาม การเป็นหนึ่งเดียวกันในความรักและการอธิษฐาน

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระบิดาผู้สถิตในสรวงสวรรค์ โปรดยกโทษให้กับความบาปที่ข้าพเจ้าได้ทำ ข้าพเจ้าอยากที่จะบริสุทธิ์และชอบธรรม และได้รับการชำระจากพระวิญญาณของพระองค์ และได้รับการอภัยโดยพระคุณของพระองค์ โปรดอวยพรข้าพเจ้า ที่พยายามจะมีชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อคนที่อยู่รอบข้าง ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลืออันทรงฤทธิ์ของพระองค์ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นคนดีรอบครอบอย่างที่พระองค์อยากให้เป็น และเพื่อนๆคาดหวังด้วย อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น