ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าวางให้เราแต่ละคนอยู่ในแวดวงที่มีอิทธิพลต่อกันและกัน ก่อนที่เราพยายามจะทำให้คนอื่นบริสุทธิ์ ให้เราถวายตัวเองให้กับพระเจ้าเพื่อรับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระคุณของพระองค์เสียก่อน จากนั้นให้ใช้ชีวิตในทางที่แสดงความบริสุทธิ์ในชีวิตของเรา พระเยซูบอกให้เราเอาไม้ออกจากตาของเราเองก่อนที่เราจะพยายามที่จะเอาฝุ่นผงออกจากตาของคนอื่น สำหรับผู้นำไม่ว่าในระดับใดก็ตาม "การใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์" เป็นสิ่งสำคัญก่อนที่จะเรียกให้คนอื่นให้เข้ามาบริสุทธิ์ด้วย เวลาแห่งการฟื้นฟูฝ่ายจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าคือ เวลาที่ผู้นำถวายตัวเองเพื่อพระเจ้าและงานของพระองค์ก่อน

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดาที่อยู้ในสวรรค์ ขอทรงยกโทษให้กับความบาปที่ข้าพระองค์ได้ทำ ข้าพระองค์อยากบริสุทธิ์ และรับการชำระจากพระวิญญาณ และได้รับการอภัยโดยพระคุณของพระองค์ ขอทรงอวยพรข้าพระองค์ ที่จะพยายามใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ต่อคนที่ข้าพระองค์จะมีผลในชีวิตพวกเขา ข้าพระองค์ต้องการการช่วยเหลือของพระองค์ เพื่อเป็นตัวอย่างและทำให้ข้าพระองค์เป็นคนแบบที่พระองค์อยากให้เป็น และแบบที่เพื่อนของข้าพระองค์ต้องการให้เป็น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น