ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอยู่ที่นั่น พระองค์อยู่กับพระเจ้าในตอนเริ่มต้น แต่พระองค์เป็นมากกว่าพยานของการทรงสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างด้วย! พระเยซูผู้ที่ยอมให้ตัวเองมาเป็นมนุษย์และทนทุกข์ทรมานบนไม้กางเขน และตายอย่างทารุณ ก็ทรงเป็นพระคำที่อยู่ที่นั่นกับพระเจ้าในตอนเริ่มต้นที่พระเจ้าสร้างโลกของเรา พระองค์ก็ทรงสร้างด้วย และโลกก็เป็นของพระองค์ แต่พระองค์ก็ยังมาและเสียชีวิตเพื่อไถ่ความผิดบาปให้แก่โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระองค์มาเพื่อไถ่คุณและผม ดังนั้นเมื่อพระคำบอกให้เราใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า คุณคิดว่าเราควรที่จะให้ความสนใจไหมครับ? ยิ่งไปกว่านั้น คุณคิดเราควรจะทำไหมครับ?

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was there. He was with God in the beginning. But he was more than just a witness of Creation; he created it! Jesus, who allowed himself to be limited to human flesh and to die a cruel and agonizing death on the Cross, was there at the beginning as the Word speaking our world into existence. He made it. It is his. Yet he came and died to redeem it. More specifically, he came to redeem you and me. So when the Word speaks to us telling us how to live to please God, don't you think we'd better pay attention? Better yet, don't you think we ought to do it?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ แผนงานของพระองค์เพื่อช่วยข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์รู้สึกปลื้มปิติและถ่อมใจ เพราะการที่พระองค์ส่งพระเยซู พระคำที่สร้างโลกที่ข้าพระองค์รู้จัก เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากกว่าที่ข้าพระองค์จะสามารถเข้าใจได้อย่างเต็มที่ ว่าพระองค์จะยอมให้พระองค์เองมีข้อจำกัดมาอยู่ในโลกที่พระองค์สร้าง ข้าพระองค์ไม่สามารถจินตนาการได้ว่าพระเยซูตายเพื่อข้าพระองค์เพื่อที่จะข้าพระองค์จะได้อยู่กับพระองค์โดยมีพระองค์ในจิตใจของข้าพระองค์! ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ ในการที่จะใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเยซู และน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู พระคำที่มีชีวิต อาเมน

My Prayer...

Holy Father, your plan to save me overwhelms and humbles me. That you would send Jesus, the Word who created the world that I know, is more wonderful than I can fully grasp. That he would allow himself to be limited to the world he had made boggles my imagination. That he would die for me so that I can live with you captures my heart! Please help me as I seek to live my life based on his teachings and your will. In the name of Jesus, the Living Word, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 1:2-3

ความคิดเห็น