ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูอยู่ที่นั่น พระองค์อยู่กับพระเจ้าตั้งแต่แรกเริ่ม แต่พระองค์เป็นมากกว่าพยานของการทรงสร้างของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างด้วย พระเยซูผู้ที่ยอมจำกัดตัวเองมาเกิดเป็นมนุษย์และมาตายอย่างทรมานและทารุณบนไม้กางเขน ก็อยู่ที่นั่นแล้วตั้งแต่เริ่มต้น คือทรงเป็นพระคำที่พระเจ้าใช้สร้างโลกของเรา พระองค์เป็นผู้สร้าง และโลกนี้ก็เป็นของพระองค์ แต่พระองค์ก็มาและตายไถ่บาปให้แก่โลก พูดให้ชัดๆ ก็คือพระองค์มาเพื่อไถ่คุณและผม ดังนั้นเมื่อพระคำบอกว่าเราควรใช้ชีวิตอย่างไร เพื่อทำให้พระเจ้าพอใจนั้น คุณคิดว่าเราควรที่จะให้ความสนใจไหม ยิ่งไปกว่านั้น คุณคิดเราควรจะทำตามไหม

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was there. He was with God in the beginning. But he was more than just a witness of Creation; he created it! Jesus, who allowed himself to be limited to human flesh and to die a cruel and agonizing death on the Cross, was there at the beginning as the Word speaking our world into existence. He made it. It is his. Yet he came and died to redeem it. More specifically, he came to redeem you and me. So when the Word speaks to us telling us how to live to please God, don't you think we'd better pay attention? Better yet, don't you think we ought to do it?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ แผนงานช่วยกู้ข้าพเจ้าของพระองค์นั้น ทำให้ข้าพเจ้าปลื้มปิติและถ่อมใจ เพราะการที่พระองค์ส่งพระเยซู พระคำที่สร้างโลกที่ข้าพเจ้ารู้จักนี้ เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเกินกว่าที่ข้าพเจ้าจะเข้าใจได้ ที่ว่าพระองค์ยอมจำกัดตัวเองมาเกิดในโลกนี้ที่พระองค์สร้าง ไม่อยากเชื่อเลย ที่พระเยซูยอมตายเพื่อข้าพเจ้าจะได้ไปอยู่กับพระองค์โดยมีพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่พยายามจะใช้ชีวิตตามคำสอนของพระเยซูและตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู พระคำที่มีชีวิต อาเมน

My Prayer...

Holy Father, your plan to save me overwhelms and humbles me. That you would send Jesus, the Word who created the world that I know, is more wonderful than I can fully grasp. That he would allow himself to be limited to the world he had made boggles my imagination. That he would die for me so that I can live with you captures my heart! Please help me as I seek to live my life based on his teachings and your will. In the name of Jesus, the Living Word, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยอห์น 1:2-3

ความคิดเห็น