ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคำข้อนี้ ท้าทายมากเลยใช่ไหม เราแต่ละคนยอมมอบจิตใจของเราไว้กับพระเจ้าและตัวตนเก่าของเราก็ถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วตอนที่เรามาเป็นคริสเตียน (โรมัน 6:6) พระเยซูเตือนเราว่าการยอมนี้เป็นสิ่งที่เราทุกคนควรจะทำทุกวัน (ลูกา 9:23) เราต้องทิ้งชีวิตเก่าที่เต็มไปด้วยบาปทุกๆวัน และเลือกที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซู เพื่อจะได้สอดคล้องกับพระคุณของพระเจ้า เมื่อเราเริ่มต้นปีใหม่นี้ ขอให้เราทำอย่างนี้จนเป็นปกตินิสัยฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เพื่อให้เราตั้งใจถวายตนให้พระเยซูองค์เจ้าชีวิตและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขภายใต้การทรงนำของพระองค์ในแต่ละวัน

Thoughts on Today's Verse...

That's a challenging verse, isn't it?! We each surrendered our heart to God and our old self was crucified with Christ when we became Christians (Romans 6:6). Jesus reminds us that this surrender is something each of us should do daily (Luke 9:23). We need to put the old sinful life aside every day and choose to live for Jesus in response to God's grace. As we begin this new year, let's make it our spiritual habit to consciously offer ourselves to the Lord and joyously live under his lordship of Jesus each day.

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระบิดาในสวรรค์ ข้าพเจ้าอยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์และไม่ใส่ใจกับการยั่วยวนของซาตาน โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าด้วยพระวิญญาณของพระองค์และจับจิตจับใจข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ ในทุกวันนี้ที่ข้าพเจ้าตั้งใจอยู่เพื่อพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty LORD, my Father in heaven, I want to honor you and ignore the temptations of Satan. Please empower me with your Spirit and capture my heart with your grace as I commit to live each day for you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:22

ความคิดเห็น