ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเขียนคำเหล่านี้ถึงคริสเตียนที่เมืองโคโลสี แต่เขาไม่เคยไปที่นั่น แม้จะไม่ได้ไปที่นั่นด้วยตัวเอง เขาก็สอนชาวเมืองโคโลสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อพวกเขา ในการที่รู้จักพระเจ้าและความประสงค์ที่พระองค์มีสำหรับพวกเขาได้ดีขึ้น เป็นความคิดที่ดีนะครับ! ลองหาคริสตจักร (ภายในเมือง ในต่างประเทศ, หรือที่ที่มีสภาพแวดล้อมอันตรายดูนะครับ) และเริ่มอธิษฐานอย่างต่อเนื่องสำหรับคริสตจักรนั้น ขอพระเจ้าที่จะช่วยให้พวกเขารู้จักพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

Thoughts on Today's Verse...

Paul wrote these words to the Christians at Colossae, but he had never been there. Despite his lack of "in person" knowledge, he ministered effectively to the Colossians. He prayed specifically for them to better know God and his will for them. What a great idea! Let's find a mission church (inner city, overseas, hostile environment) and start praying consistently for that congregation, asking God to help them know him and his will more perfectly.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ขอทรงอวยพรครอบครัวคริสตจักรของข้าพระองค์ที่จะมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรู้สึกขอบพระคุณพระองค์สำหรับธรรมชาติ ลักษณะ และพระคุณของพระองค์ นอกจากนี้ ขอทรงโปรดอวยพร ___ (เพิ่มคริสตจักรที่คุณเลือก) ที่จะเติบโต เป็นไปได้ด้วยดี และยิ่งไปกว่านั้นให้พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Holy and all powerful God, bless my church family with a deeper knowledge and appreciation of your nature, character, and grace. In addition, please bless ___ (add your mission church of choice) with growth, health, and most of all, knowledge of you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:9

ความคิดเห็น