ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง แต่เราประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์เจ้าชีวิต วันหนึ่งทุกชีวิตจะรู้และสรรเสริญพระองค์ แต่สำหรับวันนี้ คนที่อยู่รอบตัวเราจะสรรเสริญพระเยซูได้ พวกเขาต้องเห็นว่าพระองค์มีชีวิตอยู่ในเรา เรารับใช้คนอื่นในชื่อของพระเยซู เราเป็นร่างกายของพระองค์ — เป็นมือแห่งความเห็นอกเห็นใจของพระองค์ เป็นหัวใจแห่งความเมตตาของพระองค์ และเป็นเสียงแห่งความอ่อนโยนของพระองค์ ดังนั้นขอให้เรายกพระเยซูขึ้น — ไม่เพียงแต่ด้วยการบอกคนอื่นเกี่ยวกับพระองค์เท่านั้น แต่ต้องรับใช้คนอื่นเหมือนกับว่าพระองค์ยังอยู่ในโลกนี้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าแห่งพระคุณ ขอบพระคุณสำหรับสิทธิพิเศษในการแบ่งปันความรักของพระองค์กับคนอื่นๆ ขอบพระคุณสำหรับการช่วยข้าพระองค์จากบาปของข้าพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการช่วยให้ข้าพระองค์รับใช้และเป็นพระให้กับคนอื่นเพื่อเห็นแก่พระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น