ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งหนึ่งที่เป็นพื้นฐาน ง่ายๆ และสามารถเข้าใจได้ง่ายคือ เมื่อเราเป็นคริสเตียนผ่านทางความเชื่อและการรับพิธีจุ่มน้ำเข้ามีส่วนในพระคริสต์ เราก็เป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนอื่นๆ ทั่วโลก เชื้อชาติ เพศ และสถานะทางสังคมจะหายไป สิ่งที่เหลืออยู่หนึ่งเดียวคือ พระเยซู เพียงผู้เดียวเท่านั้น ชีวิตของเราเป็นของพระองค์ ซึ่งทำให้ชีวิตของเราเชื่อมถึงกันและกัน ปลายทางของเราจะเหมือนกันคือที่สวรรค์ ครอบครัวของเราคือคริสตจักร ไม่มีอะไรขวางกั้น ไม่ปิดประตู เราเป็นหนึ่งเดียวกัน

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ข้าพระองค์ขอบคุณสำหรับการรับข้าพระองค์เป็นครอบครัวของพระองค์ ขอให้เราเป็นหนึ่งเดียวกันในโลกนี้ เหมือนที่เราจะเป็นเมื่อเราทุกคนร่วมกันล้อมรอบบัลลังก์ของพระองค์ในสวรรค์ ข้าพระองค์อธิษญานเพื่อความสามัคคีในหมู่บรรดาผู้ที่เรียกชื่อของพระองค์ และมีส่วนในพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อโลกจะได้รู้ว่ามีวิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งความแตกแยกและการแบ่งแยกกัน อธิษฐานในพระนามพระเยซู พระผู้ช่วยให้รอด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น