ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การช่วยชีวิต การปลดปล่อยให้อิสระ การอภัยบาป ทั้งสามอย่างอยู่ในข้อความสั้นๆ นี้ แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุด น่าจะเป็นคำพูดที่ว่า "พระบุตรที่พระเจ้ารัก" พระเจ้าไม่ได้ช่วยกู้เราด้วย แผนการ หรือข้อความ หรือกระบวนการที่เป็นระบบระเบียบ แต่ตรงข้าม พระองค์นำสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับพระองค์ และมอบพระเยซูให้เป็นความรอดของเรา ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก ความรักที่พระองค์มีนั้นมากล้น และผลที่ได้คือของขวัญที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรา

Thoughts on Today's Verse...

Rescued! Redeemed! Forgiven! Those are the three concepts in this short passage. But, maybe the most important one of all is represented by the phrase, "Son he loves." God didn't save us with a plan, or a message, or a clean and immaculate process. Instead, he took what was most precious to him and offered Jesus up as our salvation. The cost was enormous. The love involved was overwhelming. The result is our greatest gift.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ และพระบิดาที่รัก ไม่ว่าจะเป็นคำพูดหรือการกระทำของข้าพเจ้าก็ไม่สามารถทดแทนบุญคุณพระองค์ได้ สำหรับของขวัญที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าในพระเยซู พระเยซู ผู้ที่ข้าพเจ้าซาบซึ้ง ในการสละชีพของพระองค์ ทำให้ข้าพเจ้าหลั่งน้ำตาออกมาด้วยความตื้นตันใจยิ่ง สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำ สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้สร้างข้าพเจ้า และสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ต้องจ่ายไป ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ และขอมอบถวายชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญ อธิษฐานในพระนามขององค์เจ้าชีวิตเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty God and Loving Father, neither my words nor my deeds could ever repay the gift you have given me in Jesus. Jesus, my appreciation for your sacrifice moves me to tears of joyful thanksgiving. For all that you have done, for all that you have made me, and for all that it cost you, I praise you and offer my life as a sacrifice of praise. In your name, Lord Jesus, I offer up my praise. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:13-14

ความคิดเห็น