ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำว่า "ความหวัง" ได้กลายมาเป็นคำที่แสดงถึงความอ่อนแอในสมัยใหม่นี้ และแทบจะหาคำแปลที่ใกล้เคียงไม่ได้เลยในพระคัมภีร์ใหม่ ความหวังเป็นสิ่งที่ประกันว่าสิ่งที่เราเชื่อจะเกิดขึ้น เราสามารถเรียกมันว่าความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณ เรามีความเชื่อมั่นทางจิตวิญญาณเพราะพระเจ้าอยู่ในเราโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งมีความหมายมากกว่าเพียงแค่ความต้องการ มากกว่าแค่อารมณ์ มากกว่าแค่ความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของเรา เมื่อเรามาเป็นคริสเตียน พระเยซูเทพระวิญญาณของพระองค์มาให้เรา (ทิตัส 3:3-7) เป็นของขวัญจากพระเจ้าให้เรา (กิจการ2:38; 05:32) เพื่อชำระเรา (1 คร. 6:11) ทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเดียวกัน (1 คร. 12:12-13) และอยู่ภายในเรา (1 คร. 6:19-20) เปาโลเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งในการที่พระเจ้าสถิตย์ภายในเรา นั่นคือความรักของพระเจ้า -เราไม่เพียงแต่มีความรักของพระองค์เท่านั้น แต่พระเจ้าให้ความรักใหม่อยู่เสมอ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นเดียวกับพระเยซูได้ทรงสัญญาไว้ (ยอห์น 7:37-39)

Thoughts on Today's Verse...

Hope has become such a "wimpy" term in modern vocabulary. It hardly qualifies as an adequate translation of the meaning in most New Testament passages. Hope is the assurance that what we believe will happen. We could call it spiritual confidence. We have that spiritual confidence because more than just a wish, more than just an emotion, more than just a belief rests in our heart; God himself lives in us through his Holy Spirit. When we become Christians, Jesus pours out the Spirit upon us (Titus 3:3-7) as God's gift to us (Acts 2:38; Acts 5:32) to cleanse us (1 Corinthians 6:11), make us part of the same Body (1 Corinthians 12:12-13), and live inside us (1 Cor. 6:19-20). Paul adds one more thing to that list of blessings from God's presence within us — God's love. We don't just have it; God keeps refreshing it through the Holy Spirit, just as Jesus had promised (John 7:37-39).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ทรงมีอำนาจยิ่งใหญ่และน่ายำเกรงในความบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับที่ไม่เพียงแต่จะมาถึงเราในพระเยซู แต่ขอขอบพระคุณที่อยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดเทความรักของพระองค์เข้าไปในหัวใจของข้าพระองค์ เพื่อที่ผลของพระคุณของพระองค์ จะไหลจากข้าพระองค์ไปยังคนรอบข้าง เพื่อที่พวกเขาจะได้รู้จักพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, awesome in power and majestic in holiness, thank you for not only coming to us in Jesus, but thank you also for living in us through your Spirit. Please pour your love into my heart so that the fruit of your grace may flow from me to those around me and everyone around me will know of your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 5:5

ความคิดเห็น