ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิ่งที่เป็นความสุขจากโลกนี้ทำให้เรามีึความสุขได้ในช่วงสั้นๆ เท่านั้น แต่พอเมื่อเกิดปัญหา จิตใจเราก็จะเหี่ยวแห้งเศร้าหมอง การมีความสุขในองค์เจ้าชีวิตและน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีให้กับเรา จะทำให้เราสดชื่น เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีเสมอ การมีชีวิตแบบนี้ทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทำให้เราสามารถทนต่อภาวะที่ทำให้ชีวิตเหี่ยวแห้งในตอนที่มีปัญหาได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระองค์ผู้บริสุทธิ์ในสวรรค์ ข้าพระองค์มีความสุขในพระองค์และทางของพระองค์ และข้าพระองค์สดชื่นในพระวิญญาณของพระองค์ ขอทรงโปรดให้สติปัญญาแก่ข้าพระองค์ในการแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในทุกๆ วันของชีวิต อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น