ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การแสดงความรักคือการแบ่งปันการใช้ชีวิตร่วมกับอีกคนหนึ่ง ไม่มีใครที่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนได้เท่าพระเยซู การเสียสละของพระองค์ช่วยเราให้รอดและมีชีวิตใหม่ในพระคริสต์ ตอนนี้พระเจ้าต้องการให้เราแสดงความรักของพระองค์ต่อคนอื่นโดยการแบ่งปันในทางที่พวกเขาสามารถเข้าใจและรู้สึกขอบคุณได้

Thoughts on Today's Verse...

Showing love is about sharing life with someone else. No one quite epitomizes this principle like Jesus! His sacrifice, however, is what saved us and brought us to our new life in Christ. Now God wants us to show his love to others by sharing it in ways that they can understand and appreciate.

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ผู้บริสุทธิ์ พระบิดาในสวรรค์​ขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์แบ่งปันการใช้ชีวิตกับใครก็ตามที่ต้องการพระคุณของพระองค์ ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์สังเกตเห็นคนที่เจ็บปวด และขอทรงให้สติปัญญาในการหาวิธีที่ดีที่สุด เพื่อจะนำพวกเขากลับมาหาพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy LORD, my heavenly Father, thank you for today. Help me share my life with someone else who needs to experience your grace. Please help me notice those who are wounded and please give me the wisdom on the best way to lead them back to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 ยอห์น 4:9

ความคิดเห็น