ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สมควรเรียกร้องจากพระเจ้า! เราไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอความรอด! เราไม่มีอำนาจในตัวเราที่สามารถทำให้เรามีชีวิตได้! มีเพียงความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เรามีชีวิต ความหวังและได้รับพระคุณ มีเพียงความเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำความรอดมาถึงเราได้ มีเพียงพระคริสต์ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถปลุกเราให้พ้นจากความตายแห่งบาปได้

Thoughts on Today's Verse...

We have no claim to bring to God! We have no right to demand salvation! We have no power within us that can hold on to life! Only God's love can bring us life, hope, and grace. Only God's mercy can bring us salvation. Only God's gift of Christ can awaken us from the death-slumber of sin.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ความรัก พระเมตตาและพระคุณของพระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องทำอะไรเพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์? พระองค์สำแดงฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการไถ่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ได้? ความอดทน ความพากเพียร และความสัตย์ซื่อของพระองค์ได้สัมผัสหัวใจของข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์ให้มีชีวิต ข้าพระองค์จะหาคำพูดใดมาบอกว่ารักพระองค์มากเพียงไร? พระบิดา ขอบพระคุณขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Your love, mercy, and grace have saved me, dear Father. What can I do to praise you? You have shown your might, holiness, and majesty in redeeming me, dear God. What can I do to repay your grace? Your patience, perseverance, and faithfulness have touched my heart and brought me life. How can I ever find the words to say how much I love you? Thank you, dear Father, thank you for all you have done for me. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 2:4-5

ความคิดเห็น