ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สมควรเรียกร้องจากพระเจ้า! เราไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องขอความรอด! เราไม่มีอำนาจในตัวเราที่สามารถทำให้เรามีชีวิตได้! มีเพียงความรักของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำให้เรามีชีวิต ความหวังและได้รับพระคุณ มีเพียงความเมตตาของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถนำความรอดมาถึงเราได้ มีเพียงพระคริสต์ซึ่งเป็นของขวัญจากพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถปลุกเราให้พ้นจากความตายแห่งบาปได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ความรัก พระเมตตาและพระคุณของพระองค์ได้ช่วยข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องทำอะไรเพื่อจะได้สรรเสริญพระองค์? พระองค์สำแดงฤทธานุภาพ ความบริสุทธิ์ และความยิ่งใหญ่ของพระองค์ในการไถ่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะทำอะไรเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ได้? ความอดทน ความพากเพียร และความสัตย์ซื่อของพระองค์ได้สัมผัสหัวใจของข้าพระองค์ และนำข้าพระองค์ให้มีชีวิต ข้าพระองค์จะหาคำพูดใดมาบอกว่ารักพระองค์มากเพียงไร? พระบิดา ขอบพระคุณขอบพระคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น