ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นความคิดที่เฉิดฉายจริงๆ ช่างเป็นความทะเยอทะยานที่สูงส่งจริงๆ ช่างเป็นความท้าทายที่น่าทึ่งจริงๆ ที่ผมจะต้องมีทัศนคติแบบเดียวกับที่พระเยซูมี เกือบคิดไม่ออกเลยว่ามันจะเป็นยังไง แต่ก็แค่เกือบนะครับ คุณเห็นไหมว่า พระเจ้าได้เรียกเรามาให้เฉิดฉาย ทะเยอทะยาน และน่าทึ่งที่สูงส่งนี้ ก็เพราะพระองค์เรียกเราว่าเป็นลูกๆ ของพระองค์ พระองค์ต้องการให้เราถ่อมตนและเป็นผู้รับใช้แบบเดียวกับที่พระเยซูเป็น

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious thought! What a lofty aspiration! What an incredible challenge! I am to have the same attitude as Jesus had. It's almost unthinkable. But just almost! You see, God calls us to this glorious, lofty, and unthinkable height because he calls us his children. He wants us to be humble and to be a servant just as Jesus was.

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผู้ทรงฤทธิ์และเป็นนิรันดร์ ขอบคุณสำหรับพระคุณที่ล้ำลึกของพระองค์ที่แสดงให้เห็นในพระเยซู โปรดช่วยให้ทัศนคติในการรับใช้ การเชื่อฟังและการเสียสละของพระเยซู ซาบซ่านเข้าไปในจิตวิญญาณของข้าพเจ้าและมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซูเจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty and Eternal Father, thank you for your unfathomable grace displayed in Jesus. Help his attitude of service, obedience, and sacrifice to pervade my soul and to influence my daily life. In the name of Jesus, Lord of lords I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 2:5-6

ความคิดเห็น