ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คนของพระเจ้าและงานของพระเจ้าถูกโจมตีอย่างต่อเนื่อง ซาตานไม่ได้นั่งเฉยตอนที่แผ่นดินของพระองค์ถูกปล้น แต่ผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของงานของพระเจ้าไม่จำเป็นต้องต่อสู้เพียงลำพัง คุณสามารถช่วยพวกเขาได้ คุณสามารถ "เข้าร่วมการต่อสู้" โดยการอธิษฐานกับพระเจ้าสำหรับพวกเขา ผมรู้ว่าที่องค์กร Heartlight เราต้องการคำอธิษฐานของคุณจริงๆ เพื่อการปกป้อง เพื่อมีกำลังและสติปัญญา มีคนอื่นๆ อีกที่คุณรู้ว่าพวกเขาต้องการคำอธิษฐานที่คล้ายๆ กัน ผู้รับใช้พระเจ้าต้องการคำอธิษฐานของคุณมากกว่าเงิน มากกว่าตบหลังให้กำลังใจ มากกว่าความสำเร็จนะครับ

Thoughts on Today's Verse...

God's people and God's ministries are constantly under attack. Satan does not sit idly by while his kingdom is plundered. But those on the front lines of ministry do not need to fight alone. You can help them. You can "join the struggle" by praying to God for them. I know at HEARTLIGHT.org and VerseoftheDay.com we truly need your prayers for protection, for power, and for wisdom. Others you know need similar prayers. More than money, more than pats on the back, more than notoriety or success, God's servants and God's work need your prayerful support.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและทรงครอบครอง ขอทรงโปรดอวยพร ปกป้อง และช่วยผู้รับใช้เหล่านี้ที่อยู่ในใจของข้าพระองค์ในวันนี้ ...องค์เจ้าชีวิต ขอทรงโปรดอวยพรงานของพระองค์ และมิชชันนารีของคริสตจักรของพระองค์ พระเจ้า ขอทรงช่วยบรรดาลูกๆ ของพระองค์ที่อยู่ภายใต้การกดขี่และการข่มเหงเพื่อพระนามของพระเยซู โอพระเจ้า อำนาจ พระเกียรติ และพระสิริจงมีแด่พระองค์ อธิษฐานในนามของกษัตริย์ของข้าพระองค์ที่เป็นผู้ชนะ ผู้เป็นลูกแกะของพระองค์ที่ถูกสังหาร อาเมน

My Prayer...

Almighty and Sovereign God, please bless and protect and empower these servants who are on my heart today... LORD, please bless the ministries, ministers, and missionaries of your Church and please dear God, deliver your children who are under oppression and persecution for the name of Jesus. To you, O God, belongs all power and honor and glory. In the name of my conquering King, your Lamb who was slain, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โรม 15:30

ความคิดเห็น