ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา พระองค์ได้ออกแบบปั้นบรรพบุรุษคู่แรกของเรามาจากผงคลีดิน พระองค์ถักทอและสร้างเราแต่ละคนในท้องแม่ (สดุดี 139: 13-16) เราก็เป็นเหมือนกับอาดัม ที่พระเจ้าได้ระบายลมหายใจของพระองค์และอวยพรให้เรามีชีวิต เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์ เราถูกสร้างขึ้นเพื่อมีประสบการณ์กับชีวิตนี้อย่างเต็มที่ (ยอห์น 10:10) และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานของพระองค์ในโลกของเรานี้ (เอเฟซัส 2:10)

Thoughts on Today's Verse...

We are God's creation, each of us. He fashioned and formed our original ancestor out of the dust of the ground. He molded and created each of us while we were in our mother's womb (Psalm 139:13-16). Like Adam, God fills us with his breath and blesses us with his life. We are his artistry, his creative work, made to experience life in all its fullness (John 10:10) and created to do his work in our world (Ephesians 2:10).

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รัก ขอบคุณสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า โปรดอย่าให้ใคร หรืออะไร มาดึงความสนใจของข้าพเจ้าไปจากการถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดอย่าให้สิ่งชั่วร้ายตนนั้นมาบิดเบือนความรู้สึกของข้าพเจ้าไปจากพระองค์ผู้สร้างข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you for my life, dear God. Please don't let anyone or anything distract my heart from honoring you. Please do not let the evil one distort my sense of being your creation. Thank you for re-creating me in Christ to live as your holy influence on those in my world. In Jesus' name, I commit to live for you just as you gave life to me. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปฐมกาล 2:7

ความคิดเห็น