ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างขึ้นมา พระองค์ได้ออกแบบปั้นบรรพบุรุษคู่แรกของเรามาจากผงคลีดิน พระองค์ถักทอและสร้างเราแต่ละคนในท้องแม่ (สดุดี 139: 13-16) เราก็เป็นเหมือนกับอาดัม ที่พระเจ้าได้ระบายลมหายใจของพระองค์และอวยพรให้เรามีชีวิต เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์ เป็นผลงานชิ้นเอกของพระองค์ เราถูกสร้างขึ้นเพื่อมีประสบการณ์กับชีวิตนี้อย่างเต็มที่ (ยอห์น 10:10) และถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำงานของพระองค์ในโลกของเรานี้ (เอเฟซัส 2:10)

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่รัก ขอบคุณสำหรับชีวิตของข้าพเจ้า โปรดอย่าให้ใคร หรืออะไร มาดึงความสนใจของข้าพเจ้าไปจากการถวายเกียรติแด่พระองค์ โปรดอย่าให้สิ่งชั่วร้ายตนนั้นมาบิดเบือนความรู้สึกของข้าพเจ้าไปจากพระองค์ผู้สร้างข้าพเจ้า อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น