ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความกลัวมีหลายประเภท บางประเภทเป็นเรื่องของการกลัวกฎหมาย บางทีก็เป็นเรื่องที่คินตนาการไปเอง และก็มีบางประเภทที่กลัวโดยไม่มีเหตุผล ขอบคุณพระเจ้าที่คริสเตียนไม่ต้องกลัวสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิต น่ันคือการพิพากษานั่นเอง ความรักของพระเจ้าช่วยเราให้รอด ให้กำลังเรา อวยพรเรา ทำงานในเราและสัมผัสจิตใจคนอื่นๆ ผ่านทางเรา และมากกว่าสิ่งใด การได้พบกับความรักของพระเจ้่า เราสามารถไล่ความกลัวออกไปจากใจเราได้ เพราะเรารู้ว่าเรายืนอยู่กับพระเจ้า พระองค์เป็นพ่อที่รักเราและอยากพาเรากลับบ้าน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระองค์ทรงยิ่งใหญ่ในฤทธานุภาพของพระองค์ พระองค์บริสุทธิ์ไม่มีใครเทียบได้ พระองค์ทรงชอบธรรมและยุติธรรมในการจัดการกับคนของพระองค์ และเหนือสิ่งอื่นใด พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ไม่ทรงจัดการกับข้าพระองค์ ตามความบาปของข้าพระองค์ โอ พระเจ้า พระองค์จัดการกับข้าพระองค์ด้วยเมตตาและอวยพรข้าพระองค์ด้วยพระคุณที่ทรงไถ่และเปลี่ยนแปลงข้าพระองค์ ความรักของพระองค์ให้ความมั่นใจแก่ข้าพระองค์ในการใช้ชีวิตเพื่อพระองค์ และรอคอยวันที่จะได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ จนกว่าวันนั้นจะมาถึง ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น