ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราตายแล้ว แต่มีชีวิตยิ่งกว่าเดิม เรากำลังถูกตรึงและทำให้อับอายขายหน้า แต่กลับมีสง่าราศีอย่างไม่เคยมีมาก่อน เห็นไหมว่า พระคริสต์มีชีวิตในเรา พระองค์ทำงานผ่านตัวเรา เพื่ออวยพรคนอื่นๆ ดังนั้นชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้ ในร่างกายที่มีขีดจำกัดนี้ ก็จะไม่จำกัดอีกต่อไป เพราะมันเป็นการทำงานของพระคริสต์ ชีวิตที่เรามีอยู่ตอนนี้ เป็นชีวิตที่อยู่โดยความเชื่อในพระผู้ช่วยให้รอดองค์นั้นเพียงองค์เดียว ผู้แสดงความรักของพระองค์ให้เห็น โดยการสละชีพของพระองค์เองเพื่อกู้เรา

Thoughts on Today's Verse...

When we shared with Jesus in his death, burial, and resurrection (Romans 6:3-7; Colossians 2:12-15, 3:1-4), we died, but we are more alive than ever before. We were crucified with Christ, and now we are glorified with Christ in us. He works through us to bless others. This new life we now live in our bodies is no longer limited to our personal power. We are alive, and our new life is the work of Christ through us. This is the life empowered by faith in the one and only Savior, who has shown his love to us by giving himself to redeem us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์และบริสุทธิ์ ขอบคุณที่ทรงแบ่งปันชีวิตและฤทธิ์อำนาจของพระองค์กับข้าพเจ้าและผ่านทางข้าพเจ้า ขอบคุณที่เอาชีวิตของข้าพเจ้าไปผูกพันกับพระคริสต์ และขอบคุณที่เอาพระคริสต์มาผูกพันกับชีวิตของข้าพเจ้าด้วย โปรดให้การกระทำและอุปนิสัยของข้าพเจ้า สะท้อนถึงความรัก พระคุณ และฤทธิ์เดชของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and Holy God, thank you for sharing your life and power with me. Thank you for joining my life to Christ and having him come alive in me. May his love, grace, and power be seen in my actions and character. I want my new life to reflect Jesus and his presence in me so I can bring his grace to others and bring them to him. In Jesus' name, I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กาลาเทีย 2:20

ความคิดเห็น