ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงช้าในการตัดสินโทษความผิดของคนของพระองค์ "ทรงช้าในการโกรธ" เป็นวลีที่ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพื่ออธิบายลักษณะของพระเจ้าในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม พระเจ้าอยากมีเมตตาและอวยพรคนของพระองค์ พระองค์ยืดเวลาให้เรากลับใจและกลับไปหาพระองค์ พระเจ้าทรงให้แม้แต่พระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซู ให้ลงมาเป็นเครื่องไถ่บาปของเรา ขอให้เราฟังจิตใจของพระเจ้า และให้ตอบสนองโดยการใช้ชีวิตและจิตใจเพื่อพระเจ้าผู้ที่อยากให้เรากลับไปหาพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระบิดา ข้าพระองค์ไม่รู้จะขอบพระคุณพระองค์ได้อย่างไร สำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่สำแดงผ่านมายังการเสียสละพระบุตรของพระองค์เพื่อความบาปของข้าพระองค์ ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์ไม่มีความตั้งใจ และไม่ได้ขอบพระคุณพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจสำหรับความเมตตาของพระองค์ ขอทรงทำให้ข้าพระองค์เป็นคนที่ดีมากขึ้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เหมือนที่พระองค์ยกโทษและชำระข้าพระองค์ด้วยพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น