ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราใช้เวลามากมายในการอ่านหนังสือพระกิตติคุณ (มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์นในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่) เราอาจจะมีข้อสรุปของเราไว้อยู่แล้ว ดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะรู้ว่าการใช้ชีวิตที่ดีทำอย่างไร ให้เรากลับไปมองพระเยซู เราต้องทำตามตัวอย่างของพระองค์และปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ ไม่ได้เป็นเส้นทางที่ง่ายเลยนะครับ แต่เป็นทางแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง เมื่อเรารู้ว่าเราสามารถไว้วา งใจในพระองค์ได้ เพราะพระองค์รู้จักเรา เราจะเห็นชีวิตของเราในเชิงลึกมากขึ้นและมีความหมายมากขึ้นขึ้น

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา สำหรับการส่งพระบุตรของพระองค์เพื่อแสดงให้ข้าพระองค์เห็นว่าควรใช้ชีวิตอย่างไร และสอนความจริงของพระองค์แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระบุตรของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น