ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สิเมโอนพูดคำเหล่านี้เมื่อเขาเห็นพระคริสต์ตอนเด็ก นี่คือเป้าหมายของเราเช่นกัน แม้เราไม่สามารถเห็นพระเยซูผู้ซึ่งเป็นความรอดของเราแบบคนเป็นๆ และไม่ได้อุ้มพระองค์ในอ้อมแขนของเราเหมือนอย่างสิเมโอน เราสามารถเห็นพระองค์ผ่านทางพระคัมภีร์ การนมัสการ การสั่งสอน การประกาศและการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขอให้เป็นความมุ่งหมายของเราที่จะให้เกียรติพระเจ้าผู้เป็นพระเจ้าแท้จริงเพียงผู้เดียว และติดตามพระเยซูผู้เป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอโปรดช่วยข้าพระองค์ให้รู้จักพระเยซูให้ดีมากขึ้น เพื่อข้าพระองค์จะได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างบริบูรณ์ให้เป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น และมีลักษณะเหมือนพระองค์ พระเจ้า ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นเหมือนพระคริสต์ในลักษณะนิสัย และความประพฤติของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการที่จะเป็นสาวกที่แท้จริงมากขึ้นและเป็นเหมือนครูผู้ประเสริฐของข้าพระองค์ในชีวิตประจำวัน อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น