ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กฎของพระวิญญาณและชีวิตเป็นกฎที่ให้เสรีภาพอย่างแท้จริง ทำให้เราเป็นอิสระจากกฎของความบาปและความตาย ความตายไม่เป็นนายเหนือเราอีกต่อไปเพราะการฟื้นขึ้นของพระเยซู ความบาปก็เรียกร้องอะไรจากเราไม่ได้อีกแล้วเพราะพระเยซูจ่ายหนี้ให้หมดแล้วบนไม้กางเขน เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าในฐานะลูกที่พระองค์ยอมรับ เป็นอิสระในที่สุดก็เพราะผลงานของพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ในอนาคตจะไม่มีการถูกปรับโทษอีกแล้ว มีแต่สง่าราศีล้วนๆ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับแผนงานที่จ่ายค่าไถ่ข้าพเจ้าจากบาป และทำให้ข้าพเจ้าเป็นอิสระจากความบาปและความตาย ขอบคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพเจ้ามี เพราะพระคุณอันหาที่เปรียบไม่ได้ที่พระองค์ให้กับข้าพเจ้าผ่านทางพระเยซู อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น