ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

จากจำนวนของขวัญมากมายที่พระเจ้าให้นั้น ชิ้นที่เลิศที่สุดคือของขวัญแห่งการสถิตอยู่ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณที่สถิตในเรา ทำให้เราเป็นวิหารของพระเจ้า (1 โครินธ์. 6:19) เมื่อเราอธิษฐาน พระวิญญาณก็ขอแทนเราเพื่อให้เป็นไปตามใจพระเจ้า (โรม 8:26-27) พระวิญญาณช่วยให้เรามีชัยชนะเหนือการยั่วยวนฝ่ายเนื้อหนัง (โรม 8:13-14) พระวิญญาณจะช่วยให้เรามีความแข็งแกร่งภายใน (เอเฟซัส 3:16) หรือพูดง่ายๆคือ พระวิญญาณลงมือเปลี่ยนแปลงเราให้มีลักษณะเหมือนพระคริสต์ ให้เราขอบคุณพระเจ้ากัน ถึงการสถิตอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณมากสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่กำลังช่วยเหลือข้าพเจ้าอธิษฐานอยู่ในตอนนี้ โปรดเสริมกำลังข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตอนที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะมีชีวิตที่บริสุทธิ์อุทิศพระองค์ ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าตั้งใจอยากให้พระองค์เปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณ เพื่อที่ข้าพเจ้าจะมีลักษณะและมีความรักเมตตาเหมือนพระบุตรของพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น