ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ของขวัญที่มีค่ามากที่สุด จากบรรดาของขวัญมากมายที่พระเจ้าทรงประทานให้เราคือ การสถิตย์อยู่ด้วยของพระองค์ในเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ การสถิตย์อยู่ด้วยของพระวิญญาณทำให้เราเป็นวิหารของพระเจ้า (1 โครินธ์. 6:19) เมื่อเราอธิษฐาน พระวิญญาณอธิษฐานขอเพื่อเราตามพระประสงค์ของพระเจ้า (โรม 8:26-27) พระวิญญาณช่วยให้เราเอาชนะการล่อลวงของฝ่ายเนื้อหนัง (โรม 8:13-14) พระวิญญาณจะช่วยให้เรามีความแข็งแกร่งข้างใน (เอเฟซัส 3:16) ในอีกนัยหนึ่งพระวิญญาณทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงเราให้มีลักษณะของพระคริสต์ ขอให้เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับการสถิตย์อยู่ด้วยภายในเราอันบริสุทธิ์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์มากสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ผู้ซึ่งกำลังอธิษฐานเพื่อข้าพระองค์ในขณะนี้ ขอทรงให้กำลังแก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเวลาที่ข้าพระองค์พยายามที่จะใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ถวายพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการให้พระองค์เปลี่ยนแปลงจิตใจของข้าพระองค์ โดยทางพระวิญญาณ เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีลักษณะและความรักที่เหมือนพระบุตรมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น