ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่เรามีพระเยซูเป็นองค์เจ้าชีวิตของเราไม่ได้หมายความว่าเราจะข่มคนอื่นๆ ด้วยเรื่องความเป็นจริงที่เป็นนิรันดร์ที่สำคัญนี้ เพราะความอ่อนโยนและความเคารพเป็นลักษณะนิสัยของผู้ที่มีพระเยซูเป็นพระเจ้า พระเยซูทรงรักคนอื่นๆ มากพอที่จะตายเพื่อพวกเขาด้วย แม้แต่ในเวลาที่พระเยซูถูกตรึงที่กางเขน พระองค์ก็ขอให้พระเจ้ายกโทษให้บรรดาผู้ที่เยาะเย้ยและตรึงพระองค์ การมีองค์เจ้าชีวิตแบบนี้หมายความว่าเราได้เตรียมที่จะตอบสนองเมื่อเราได้รับโอกาสที่จะแบ่งปันความหวังของเราที่มีในตัวพระองค์ คนรอบข้างเราอาจจะไม่แสดงความสนใจ แต่หลายคนกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาเองก็ยังอธิบายไม่ได้ ขอให้เราพร้อมเมื่อเวลาถึงเวลาที่พวกเขาจะพบกับพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และทรงเมตตา โปรดให้ข้าพระองค์มีสติปัญญาที่จะมองเห็นโอกาสแบ่งปันความรักของพระเยซูกับคนรอบข้างข้าพระองค์ ขอพระองค์เป็นพิเศษที่จะช่วยให้ข้าพระองค์สามารถแบ่งปันเกี่ยวกับพระเยซูกับเพื่อนหลายคนดังชื่อต่อไปนี้... พระบิดา ขอทรงโปรดให้ความอ่อนโยนแก่ข้าพระองค์ในการที่จะทำเช่นนี้ เพื่อแสดงให้พวกเขาเห็นว่าเราให้เกียรติพวกเขา เช่นเดียวกันกับที่พระเยซูทำกับผู้ที่พระองค์ทรงสั่งสอน อธิษฐานในพระนามของพระผู้ช่วยให้รอด พระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น