ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำทั้งสองนี้เป็นมากกว่าแค่คำนำหน้าชื่อของพระเยซู เพราะสองคำนี้ถือเป็นหลักที่เราสามารถใช้สร้างชีวิตใหม่ของเราในแผ่นดินของพระเจ้าได้ พระเยซูคือองค์เจ้าชีวิต! พระองค์เป็นผู้ครอบครองและเป็นกษัตริย์ของเรา พระองค์เป็นเจ้านายและเป็นครูของเรา ใจของเราทำตามพระประสงค์ของพระองค์และเปิดรับการทรงนำของพระองค์ เรายอมพระเยซูทั้งในใจและในชีวิตของเรา พระเยซูเป็นพระคริสต์! พระองค์เป็นพระเมสสิยาห์ เป็นผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าสัญญาไว้ในพันธสัญญาเดิม พระองค์เป็นผู้ที่ผู้เผยพระวจนะพูดถึง ทรงเป็นผู้ครอบครองและพระผู้ช่วยให้รอด เป็นเจ้านายและเป็นพระเมสสิยาห์ พระเยซูเป็นของขวัญจากพระเจ้าที่จะนำเรากลับบ้าน พระเยซูเป็นผู้ที่ไปที่กางเขนเพื่อนำการอภัย การไถ่บาป และความรอดมาให้เรา พระองค์ผู้ถูกตรึงบนกางเขนเป็นทั้งพระเจ้าและพระเยซูคริสต์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า เราสรรเสริญพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และขอบพระคุณสำหรับความรักที่เสียสละของพระองค์ เราสรรเสริญพระองค์ พระบิดาที่รัก สำหรับการส่งพระบุตรของพระองค์ องค์พระเยซูมา เพื่อที่จะตายเพื่อบาปของเรา และฟื้นขึ้นเพื่อความหวังและความรอดของเรา พระเจ้าผู้ครอบครอง โปรดช่วยข้าพระองค์ ให้ใจของข้าพระองค์จดจ่อไปที่พระเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และให้ปากของข้าพระองค์สรรเสริญพระคริสต์แห่งความรอด อธิษฐานในพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซู และโดยช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น