ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราต้องพร้อมและสามารถบอกคนเกี่ยวกับความหวังที่พระเยซูได้นำมาสู่ชีวิตของเรา แต่เมื่อเราแบ่งปันความหวังนี้ สองสิ่งที่สำคัญคือ ความน่าเชื่อถือของเรา —พระเยซูเป็นพระเจ้าของหัวใจของเราจริงๆ หรือไม่ — และลักษณะของเรา — เราแสดงความสุภาพและความเคารพในวิธีการชักชวนของเราหรือไม่ เป้าหมายไม่ได้อยู่ที่จะชนะการขัดแย้ง แต่เป็นจิตใจที่จะมาหาพระเจ้านะครับ

Thoughts on Today's Verse...

We are to be ready and able to tell folks about the hope that Jesus has brought to our lives! But when we share this hope, two things are important: our credibility — is Jesus really Lord of our hearts — and our character — do we show gentleness and respect in our persuasion approach. The goal is not to win arguments but hearts to the God of character!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการบอกกับเราถึงพระคุณของพระองค์ผ่านมาในพระเยซู ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความเชื่อมั่นในการแบ่งปันความหวังในพระเยซู แต่ให้เป็นไปในทางที่สะท้อนให้เห็นถึงพระคุณของพระองค์ อธิษฐานผ่านความหวังที่มีชีวิตของข้าพระองค์ อาเมน

My Prayer...

Holy and Loving Father, thank you for speaking your grace in Jesus. I'm not sure I would have heard any other message. Give me the conviction I need to share my hope in Jesus, but in a way that reflects your grace. Through my Living Hope I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 3:15

ความคิดเห็น