ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระวิญญาณเกิดผลในจิตใจของเรา ลักษณะของพระเจ้าก็จะโดดเด่นออกมา พระวิญญาณก็จะปรับเปลี่ยนเราให้เป็นเหมือนกับพระคริสต์ยิ่งๆขึ้น (2 โครินธ์ 3:17-18)การเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเยซูนี้ เกิดขึ้นตอนที่เรามีใจจดจ่ออยู่กับพระเยซูและติดตามที่จะรู้จักพระองค์ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเป้าหมายของชีวิตเราในฐานะศิษย์ของพระเยซู(โคโลสี1:28-29;ลูกา6:40) เมื่อเราเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นๆ เราก็จะแสดงลักษณะของพระองค์ออกมา ซึ่งก็คือผลของพระวิญญาณทั้งเก้านี่เอง

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณสำหรับพระวิญญาณที่สถิตอยู่ในข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้พระวิญญาณเปลี่ยนแปลงและครอบครองทั้งความคิดและจิตใจของข้าพเจ้า โปรดให้ข้าพเจ้าเกิดผลของพระวิญญาณที่ทำให้พระองค์พอใจ และนำสง่าราศีมาให้กับพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น