ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราปรับจิตใจเราให้ไปทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการ และหาโอกาสที่จะถวายเกียรติให้กับพระยาห์เวห์ เมื่อนั้นพระบิดาของเราก็ดีใจที่จะอวยพรเราอย่างเต็มที่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนอะไรทั้งหมด ก็ขอให้เราปรับจิตใจของเราให้ทำตามใจพระองค์ก่อน ต่อมาก็อย่ากลัวที่จะขอร้องให้พระเจ้าอวยพรคนอื่นๆด้วย จากนั้นก็ให้เราบอกพระยาห์เวห์ถึงสิ่งที่เราอยากได้ในใจ และสุดท้ายก็ไม่ต้องแปลกใจถึงวิธีที่พระเจ้าอวยพรเราตามที่เราได้อธิษฐานขอนั้น

Thoughts on Today's Verse...

When we tune our hearts to God's will and we long to honor our LORD, our Father delights in blessing us in mighty ways. So let's first set our hearts to do his will. Then, let's not be afraid to ask God to pour out his blessings on others and also share with the LORD the desires of our heart. Finally, let's not be surprised at the ways he blesses us in response to our prayers!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมาด้วยการอวยพรข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารักด้วยเถิด โปรดช่วยให้คนรู้ว่าพระพรเหล่านี้ไม่ได้มาจากสติปัญญา ทักษะ หรือพละกำลังของตัวเราเอง แต่มาจากพระคุณของพระเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O God, please show yourself to be glorious in the ways that you bless me and those that I love. Help all people to know that these blessing do not come by our wisdom, skill, or strength but from your grace. In Jesus' name I ask it. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 พงศาวดาร 4:10

ความคิดเห็น