ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซู มีบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับชื่อนี้" ถ้อยคำเหล่านี้มาจากเพลงซึ่งก็กล่าวไว้ถูกต้องนะครับ นอกจากพระเยซูแล้ว ไม่มีใครที่จะให้ความรอดกับเราได้ พระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา เพราะพระองค์เต็มใจที่จะมาในโลกนี้ ทนแบกรับข้อจำกัดต่างๆ ความอับอายและบาปของเรา และก็ได้มีชัยชนะเหนือสิ่งเหล่านั้น

คำอธิษฐาน

ผ่านพระนามที่มีค่าของพระเยซูชาวนาซาเร็ธ พระคริสต์องค์เจ้าชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณและสรรเสริญคุณ พระเจ้าผู้สูงสุด ความรักของพระองค์ได้เสียสละเพื่อความบาปของข้าพระองค์ และอำนาจของพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เชื่อมั่นในการฟื้นขึ้นมาจากความตายของข้าพระองค์ การที่พระบุตรของพระองค์เต็มใจที่จะลงมาใช้ชีวิตกับเรา ทำให้ข้าพระองค์มีนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ที่เข้าใจในสิ่งที่ข้าพระองค์ต้องต่อสู้ ตัวอย่างของพระเยซูจะช่วยให้เราทราบถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอบพระคุณ โอ พระเจ้า! ขอขอบพระคุณสำหรับความเมตตาและการให้องค์พระผู้ช่วยให้รอดที่ยอดเยี่ยมแก่ข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น