ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นลูกของพระเจ้าที่มีสิทธิของทายาททุกอย่าง ความเชื่อของเราที่แสดงออกตอนทำพิธีจุ่มน้ำ ประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า เราได้เลือกที่จะสวมใส่พระคริสต์และความชอบธรรมของพระองค์ และไม่ได้พึ่งความดีของตนเพื่อจะได้รับความรอด เพราะพระเยซูเป็นความรอดและความหวังของเรา พระองค์เป็นชีวิตและพลังของเรา พระองค์เป็นพี่ชายคนโตและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา สรุป พระองค์เป็นองค์เจ้าชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณที่รับข้าพเจ้าเข้ามาในครอบครัวของพระองค์ จะขอบคุณพระองค์ยังไงดีถึงจะสมกับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับข้าพเจ้า คือให้มาเป็นทั้งลูกและผู้มีสิทธิรับมรดกจากพระคุณอันมั่งคั่งของพระองค์ พระเยซูที่รัก ขอบคุณจริงๆ ที่พระองค์ยอมสละชีพ เพื่อนำข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในครอบครัวของพระองค์ ขออธิษฐานและสรรเสริญในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น