ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณจะเข้าใจทั้งความยิ่งใหญ่และการสละชีพของพระเยซูได้อย่างไร เราได้มุ่งเน้นศึกษาถึงลักษณะขององค์เจ้าชีวิต ตลอดเดือนนี้ แต่เราก็ยังรู้สึกประหลาดใจ ชื่นชมยินดี สับสน และมีความสุข ในสง่าราศีและการถ่อมตนของพระองค์ แต่จุดที่สำคัญที่สุด คือ พระองค์ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นระหว่างสวรรค์อันไร้ที่ติกับมนุษย์ที่เต็มไปด้วยความผิดพลาด พระองค์สร้างสันติภาพนี้ด้วยการจ่ายค่าอันสุดสยองยิ่ง คือพระองค์ต้องแบกรับความผิดบาปและความน่าละอายแทนเราด้วยการหลั่งเลือดบนไม้กางเขนอย่างสุดแสนจะทรมานที่เนินเขากลโกรธานั้น ที่พระเยซูยอมทำอย่างนี้ก็เพื่อทำตามใจพระเจ้า และเพราะพระองค์รักคุณและผมนั่นเอง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าเสียใจที่พระเยซูต้องยอมเสียสละมากขนาดนี้เพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากบาป ข้าพเจ้าขอบคุณที่พระองค์รักมากจนยอมจ่ายค่าที่สูงลิ่วเพื่อไถ่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่ได้ทอดสะพานเพื่อเชื่อมต่อหุบเหวที่แยกข้าพเจ้าจากพระองค์เพราะความบาปที่ข้าพเจ้าทำ ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าความรอดของข้าพเจ้านี้เป็นของขวัญแห่งพระคุณของพระองค์ ที่ให้กับข้าพเจ้าผ่านทางชีวิต ความตายและการเป็นขึ้นของพระเยซู ขอให้พระองค์พอใจในตัวข้าพเจ้าในวันนี้ และเห็นชีวิตของข้าพเจ้าเป็นเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญ สำหรับพระคุณที่แพงลิบลิ่วที่พระองค์ยอมจ่ายเพื่อช่วยกู้ข้าพเจ้า ขอขอบพระคุณพระองค์ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น