ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรายำเกรงพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ของเรา เราจะรักในสิ่งที่พระองค์รัก และเกลียดชังในสิ่งที่พระองค์เกลียด อย่างไรก็ตาม เราจำเป็นต้องตระหนัก คำว่า "เกลียดชัง" ถูกนำมาใช้อย่างระมัดระวังในพระคัมภีร์ คำนี้เป็นคำกริยาที่แรง และไม่ได้ใช้บ่อย เมื่อใช้กับสิ่งที่พระเจ้าเกลียด เราต้องรู้ว่าพระองค์เกลียดอะไร พระเจ้าทรงเกลียดชังความชั่วร้าย ซึ่งในกรณีนี้หมายถึง ความหยิ่งยะโส เย่อหยิ่ง พฤติกรรมชั่วร้าย และคำพูดที่หยาบคาย สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่สิ่งที่คริสเตียนควรหลีกเลี่ยงเท่านั้น แต่พวกเขายังต้องเกลียดสิ่งเหล่านี้ด้วย พระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์มีลักษณะที่ — เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน มีพฤติกรรมที่มีความชอบธรรม มีจริยธรรม และมีการพูดที่เป็นประโยชน์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์และชอบธรรม ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่หยิ่งยะโสและสนใจแต่ตนเอง ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์สำหรับความเย่อหยิ่ง และการมีคำพูดที่หลอกลวง ขอทรงสร้างข้าพระองค์ขึ้นใหม่โดยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ข้าพระองค์เป็นคนบริสุทธิ์ในคำพูดและการกระทำ มีความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเป็นอิสระจากความชั่วร้าย โอ องค์เจ้าชีวิต ขอให้พระสิริของพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ และในคริสตจักรของพระองค์ตลอดไป ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น