ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราเป็นใคร จะกลายเป็นอะไรในชีวิต และสิ่งที่เราจะประสบความสำเร็จที่สำคัญทั้งหมดอยู่ในมือของพระเจ้า เราไม่สามารถมีเกียรติอันยั่งยืนด้วยตัวเราเองได้ ถ้าพระเจ้าไม่อวยพรเรา เราไม่สามารถมีความมั่นคงในอนาคตหรือความปลอดภัยของเราได้ ถ้าไม่มีการป้องกันและการอวยพระพรจากพระเจ้า พื้นฐานของความสำเร็จและเกียรติขึ้นอยู่กับความเต็มใจของเราที่จะวางชีวิตของเราอยู่ให้ในความดูแลของพระองค์

Thoughts on Today's Verse...

Who we are, what becomes of us in life, and what we accomplish of significance are all in God's hands. We cannot achieve lasting honor for ourselves without his blessing. We cannot secure our future or our safety without his protection and blessing. The basis of all achievement and glory is dependent upon our willingly placing our lives in his care.

คำอธิษฐาน

โอ พระศิลา ป้อมปราการแห่งชีวิตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์วางชีวิตของข้าพระองค์ไว้ในการดูแลของพระองค์ ขอทรงดูแลอนาคตของข้าพระองค์และใช้ข้าพระองค์เพื่อพระสิริของพระองค์ ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์ และข้าพระองค์พึ่งพากำลังของพระองค์ในการที่จะทำให้แต่ละวันมีค่า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O Rock, Fortress of my life, I place myself in your care. Take charge of my future and use me for your glory. In you I take refuge and on your strength I rely to make my days worthwhile. In the precious name of Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 62:7

ความคิดเห็น