ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูสำคัญ ยิ่งใหญ่มากและกลายมาเป็นคนที่ไม่มีความสำคัญเพื่อเรา ส่วนใหญ่คนที่อยู่ในโลกตอนที่พระองค์มา ไม่รู้จักหรือยอมรับพระองค์ ฝูงชนก็ถือว่าพระองค์สมควรได้รับสิ่งที่พระองค์ต้องเผชิญแล้ว ส่วนใหญ่ไม่ได้กลับใจ แต่มีบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องการเสียสละครั้งนั้น ที่ได้มัดใจหลายคนในหลายปีที่ผ่านมา และเรียกให้ลูกของพระเจ้าที่หลงหายกลับบ้าน ในการเดินทางของเราเพื่อที่จะกลับบ้านไปหาพระองค์ เราเห็นว่าพระไม่เพียงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดเท่านั้น แต่ทรงเป็นผู้รับใช้เพื่อความรอดของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ แผนของพระองค์ที่ไถ่ข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์อัศจรรย์ใจมาก ข้าพระองค์คงไม่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่า ทำไมพระองค์เลือกที่จะให้ลูกชายที่มีค่าของพระองค์ มาอยู่ในโลกนี้ และโดนดูถูก ทำให้อับอาย ในขณะที่พระบุตรอยู่ในแผ่นดินนี้ แต่ข้าพระรู้แน่ว่า พระองค์รักข้าพระองค์ด้วยความรักนิรันดร์และข้าพระองค์จะรับใช้พระองค์ด้วยกำลังทั้งหมดของข้าพระองค์ เพื่อขอบคุณสำหรับการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพระบุตร ขอบพระคุณสำหรับความรักของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น