ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณของพระเจ้า ทำให้เรามีสายสัมพันธ์แห่งความรอดกับพระเยซูในฐานะองค์เจ้าชีวิตและพระผู้ช่วยให้รอด ในฐานะผู้เชื่อ เรารู้ว่าการสละชีพของพระเยซูบนไม้กางเขนนั้น มันยิ่งกว่าการทำแท้งอย่างไร้ความปรานี หรือการเข่นฆ่าผู้บริสุทธิ์ตาดำๆเสียอีก พระเยซูเป็นสติปัญญาของพระเจ้า เป็นสติปัญญาที่ชักนำเรามาสู่ความรักของพระองค์ พระเยซูเป็นความชอบธรรมของเรา เพราะพระองค์แบกบาปแทนเราเพื่อทำให้เราชอบธรรม พระเยซูเป็นความบริสุทธิ์ของเราตลอดเวลา เพราะเลือดของพระองค์ชำระล้างบาปเราตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ พระเยซูเป็นความบริสุทธิ์ของเรา เพราะความตายของพระองค์หมายถึงความชอบธรรมของเรา พระเยซูเป็นค่าไถ่ของเรา เพราะพระองค์ได้ไถ่เราจากความบาปและความตาย สรุปคือพระเยซูเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้า อับบาพ่อผู้ทรงฤทธิ์ ขอบคุณสำหรับความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ ขอบคุณสำหรับการให้อภัยที่เปี่ยมด้วยเมตตาของพระองค์ โปรดหล่อหลอมจิตใจของข้าพเจ้าให้เป็นเหมือนจิตใจของพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิด โปรดสร้างข้าพเจ้าให้เป็นภาชนะที่ใช้การได้มากกว่านี้เพื่อการงานแห่งอาณาจักรของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น