ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราจุ่มเข้าในพระคริสต์ เราก็ได้เข้าร่วมในการถูกตรึงของพระองค์ และถูกทำให้ฟื้นขึ้นมาเป็นคนใหม่ด้วย พระคริสต์มีชีวิตอยู่ในตัวเรา สิ่งที่ท้าทายเราคือจะทำตัวยังไงให้คนในโลกนี้เห็นพระคริสต์ในชีวิตเรา แรงจูงใจของเราคือ เราไม่ได้ทำดีเพื่อจะได้รับความรอด เพราะเราได้รับความรอดอยู่แล้วผ่านทางพระคุณ แต่เพื่อถวายเกียรติกับพระเยซูผู้ยอมสละทุกสิ่งเพื่อช่วยให้พวกเรารอด (โรม 6:1-14)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ขอบคุณที่รักข้าพเจ้าและได้ส่งพระเยซูมาเพื่อไถ่ข้าพเจ้าจากความบาป วันนี้ข้าพเจ้าตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่โดยความเชื่อในพระเยซูพระบุตรของพระองค์ผู้ได้สละชีพเพื่อข้าพเจ้า ทำให้ข้าพเจ้าสามารถมีชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไป ข้าพเจ้าขอให้พระวิญญาณของพระองค์ช่วยให้คนเห็นชีวิตของพระเยซูในตัวข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น