ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางวันก็มีแต่เรื่องยากลำบาก! คนที่เรารักถูกทำร้าย แผนงานของเราล้มเหลว คำอธิษฐานของเราดูเหมือนจะเด้งไปชนเพดานและตกลงมาที่เท้าของเรา เราร้องเรียกหาพระเจ้า — บางครั้งก็ด้วยความโกรธบางครั้งก็ในความสิ้นหวัง แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราร้องขอสำหรับความเมตตา เราต้องการการปลอบโยน เราต้องการความหวัง เราต้องการให้พระบิดาตอบสนองเรา

Thoughts on Today's Verse...

Some days are just plain tough! Those we care about are hurting. Our plans are falling through. Our prayers seem to bounce off the ceiling and fall at our feet. We cry out to God — sometimes in anger, sometimes in desperation, but especially for mercy. We need relief! We need hope! We need the Father to respond.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้สัตย์ซื่อและชอบธรรม พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ และขอทรงปลดปล่อยข้าพระองค์จากการต่อสู้กับบาป กับโรค กับความท้อแท้กับเพื่อนที่ไม่จริงใจ และศัตรูที่คอยแต่จะทำให้ข้าพระองค์อับอายและทำลายข้าพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือของพระองค์ ข้าพระองค์ต้องการความเมตตาของพระองค์ โอ พระบิดาที่รัก ข้าพระองค์ต้องการที่จะรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย และอำนาจของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Faithful and righteous God, loving Father, please come to my aide and bring me relief from my struggles with sin, with disease, with discouragement, with friends who are untrue, and with enemies who work for my humiliation and destruction. I need your help. I need your mercy. O, dear Father, I need to know your presence and power in my life today. In Jesus' sweet name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 143:1

ความคิดเห็น