ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนังสือยากอบแม้จะสั้นๆแต่อัดด้วยเนื้อหามากมาย ให้จดจ่ออยู่ที่แก่นแท้ที่จะทำให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์ คือ การมาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้า เมื่อเรามาอยู่ต่อหน้าพระเจ้าและใกล้ชิดกับพระองค์ เมื่อนั้นแสงสว่างแห่งความบริสุทธิ์และความชอบธรรมของพระองค์ ก็จะฉายออกมาให้เราเห็นถึงความคิด แรงจูงใจ และการกระทำของเราอย่างชัดเจนว่าเป็นอย่างไร ในขณะเดียวกันเราก็รู้ว่าสิ่งชั่วร้ายก็ถูกกำจัดออกไปเพราะรัศมีอันเจิดจ้าจากความบริสุทธิ์ของพระบิดาเรา ให้มาแสวงหาพระเจ้ากันเถอะ ให้เราอยากที่จะอยู่ใกล้ชิดพระองค์ ให้ร้องขอให้พระองค์ชำระเรา และทำให้เราเป็นของพระองค์เต็มตัว และทำให้เราบริสุทธิ์ครบถ้วน

Thoughts on Today's Verse...

James always packs a lot into a small space. Let's focus on the center of this call to holiness: let's draw ourselves closer to God. When we come into God's presence and draw close to him, we know our thoughts, our motives, and our behaviors will be seen for what they are in the light of his holiness and righteousness. At the same time, we know that the devil is forced out by the radiance of our Father's holy life. Let's seek after God. Let's long to draw near to him. Let's ask him to cleanse us and make us wholly his and make us completely holy!

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบคุณสำหรับความรักและการให้อภัยของพระองค์ พระบิดาที่รัก ในเวลานี้ โปรดช่วยข้าพเจ้า ที่กำลังพยายามเข้าใกล้ชิดพระองค์ และอยากที่จะรู้จักพระองค์มากขึ้น โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้าจากการเป็นคนสองหน้าและจากความบาปที่ซ่อนอยู่ โปรดชำระจิตใต้สำนึกของข้าพเจ้าและเสริมกำลังให้กับข้าพเจ้า ที่จะเป็นแบบอย่างให้คนอื่นเห็นถึงพระคุณและความบริสุทธิ์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Righteous Father, thank you for your love and forgiveness. Now, dear Father, help me as I seek to draw closer to you and as I seek to know you better. Purify my heart of any duplicity or secret sin. Cleanse my conscience and empower me to be an example of your grace and holiness. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ยากอบ 4:7-8

ความคิดเห็น