ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางอย่างก็เป็นสิ่งสำคัญสิ่งแรกๆ สิ่งเหล่านั้นเป็นที่ที่ใจจดจ่ออยู่และเป็นสิ่งที่อยากจะลงมือทำเป็นสิ่งแรก สำหรับเราที่เป็นคริสเตียน เราไม่ต้องสงสัยว่าสิ่งสำคัญอันดับแรกของเราคืออะไร ข่าวประเสริฐแห่งความรอดของเราอยู่บนพื้นฐานง่ายๆ คือ พระเยซูตาย ถูกฝัง และฟื้นขึ้นจากอุโมงค์ และพระองค์ปรากฎตัวแก่เหล่าสาวก ซึ่งพวกเขาก็ไม่ทำตัวแบบเดิมๆ อีกต่อไป หลังจากที่เห็นองค์พระผู้ช่วยให้รอดฟื้นขึ้นมา อย่าให้ใครมาดึงเราออกจากหลักความจริง หรือปิดบังสิ่งสำคัญง่ายๆนี้ด้วยสิ่งอื่นที่พวกเขาคิดว่าจำเป็น ความรอดของเรามีรากฐานอยู่ในความเชื่อและการมีส่วนในข่าวประเสริฐที่ง่ายๆ แต่ทรงพลัง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์เชื่อในแผนงานของพระองค์ที่มีต่อข้าพระองค์ในทางพระเยซู ข้าพระองค์เชื่อว่า พระบุตรของพระองค์​พระผู้ช่วยให้รอด องค์พระเยซู ทรงถูกตรึงโดยคนชั่วร้าย ตามที่พระองค์บอกไว้ในพระคำของพระองค์เมื่อนานมาแล้ว ข้าพระองค์เชื่อว่าร่างกายที่ตายแล้วของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ ข้าพระองค์เชื่อว่าในวันที่สาม พระองค์ทำให้พระเยซูฟื้นขึ้น ตามที่พระองค์สัญญาไว้ ข้าพระองค์เชื่อว่าผู้ที่ถูกทำลายโดยการตายของพระองค์ ผู้ที่รู้จักพระองค์มากที่สุด ได้เห็นพระองค์อีกครั้ง ข้าพระองค์เชื่อว่าชีวิตของพวกเขาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พระบิดา ข้าพระองค์เชื่อว่าเมื่อข้าพระองค์เชื่อและยอมรับในองค์พระเยซู ข้าพระองค์ก็ได้มีส่วนในการตาย การถูกฝัง และการฟื้นขั้นมาผ่านทางพิธีจุ่มน้ำ ชีวิตของข้าพระองค์จะติดอยู่กับพระเยซูในความรอดและชัยชนะเหนือความตายของพระองค์ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับพระคุณนี้ ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจ ข้าพระองค์รอคอยที่จะมีส่วนในสง่าราศีของพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จกลับมา ขอบพระคุณสำหรับความรอดของข้าพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น