ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าคุณค่าถูกกำหนดโดยราคา เราจะมีคุณค่าอย่างไม่น่าเชื่อ พระเจ้าเอาสมบัติที่มีค่ามากที่สุดของสวรรค์เพื่อซื้อเราออกจากบาปและความตาย และรับเราเข้าสู่​​ครอบครัวของพระองค์ เงินและทองไม่มีค่าเลยเมื่อเทียบกับค่าที่พระองค์ได้จ่ายเพื่อเรา

Thoughts on Today's Verse...

If value is determined by price, we are incredibly valuable. God took the most precious treasure of heaven to buy us out of sin and death and adopt us into his family. Silver and gold pale in comparison to that value.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอให้ข้าพระองค์ใช้ชีวิตในแต่ละวัน โดยตระหนักถึงคุณค่าของข้าพระองค์ที่มีต่อพระองค์มากขึ้น ขอให้คำพูด ความคิด และการกระทำของข้าพระองค์เต็มไปด้วยความรู้สึกเห็นค่าของตัวข้าพระองค์ — ไม่ใช่เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ดูสำคัญกว่าคนอื่นๆ แต่เพื่อที่ข้าพระองค์จะมีชีวิตอยู่ในความบริสุทธิ์ และด้วยเกียรติที่ได้รับของขวัญที่มีค่าที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Holy God, may I live each day more aware of my inestimable value to you. May my words, thoughts and actions be permeated with your sense of my worth — not so that I may seem important to others, but so that I may live in holiness and honor to your precious gift to me. Through him I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 เปโตร 1:18-19

ความคิดเห็น