ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าบอกกับกษัตริย์โซโลมอนว่า วิหารจะเป็นที่ที่ให้คนของพระองค์มารวมตัวกัน และให้มั่นใจได้เลยว่า พระองค์จะตอบคำอธิษฐานของพวกเขาแน่ ถ้าพวกเขาแสวงหาพระองค์อย่างซื่อสัตย์และถ่อมใจ สัญญานี้ยังคงใช้ได้มาจนถึงทุกวันนี้ ถึงแม้จะไม่มีวิหารที่เป็นตัวตึกแล้ว แต่วิหารฝ่ายจิตวิญญาณของพระองค์ก็เกิดขึ้นเมื่อคนของพระองค์มาอยู่รวมกัน (1 โครินธ์ 3:16; มัทธิว 18:20) ช่างเป็นพระพรและเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่และวิเศษจริงๆ สำหรับพวกเราในทุกวันนี้ เรารู้ว่าเมื่อเราและผู้เชื่อทั้งหลายมารวมตัวกัน ถ่อมใจลงและแสวงหาพระองค์ พระองค์ก็จะฟังคำอธิษฐานของเรา ถ้าอย่างนั้น แทนที่เราจะรอให้มีการรณรงค์อย่างมโหฬารให้คนอธิษฐานกันทั่วโลก ทำไมเราไม่เริ่มจากพวกเรากันเองก่อน มาพบกันบ่อยๆเพื่ออธิษฐานกัน

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าแสวงหาพระองค์อย่างเอาจริงเอาจัง โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่หลงไปทำบาป โปรดใช้ข้าพเจ้าให้ทำตัวเป็นแบบอย่าง ยิ่งกว่านั้น พระบิดาเจ้าข้า โปรดให้มีการฟื้นฟูและการรักษาเกิดขึ้นในยุคของเรา คนของเรา และแผ่นดินของเราด้วยเถิด รัฐบาลและคนของเราต้องตายแน่ๆถ้าขาดการทรงนำ พระพร และแบบอย่างจากพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น