ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การเป็นขึ้นของพระเยซูทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป พวกผู้หญิงที่ติดตามพระองค์ไปทุกแห่ง ที่ได้เห็นพระองค์ถูกตรึงและเป็นขึ้น ก็ได้มารวมตัวกันอธิษฐานอย่างมีความหวัง รวมทั้งแม่ของพระเยซูด้วย แต่ถ้าสังเกตดีๆ จะเห็นว่ามีพวกน้องชายของพระเยซู ที่ก่อนหน้านี้เคยสงสัยและเยาะเย้ยพระองค์รวมอยู่ด้วย พวกเขาก็มาอธิษฐานด้วยความคาดหวังว่าพี่ชายที่เป็นขึ้นของพวกเขาจะเทฤทธิ์เดชลงมาให้พวกเขาผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ แน่นอนว่าพวกเขาไม่ได้รอคอยแบบลมๆแล้งๆ แต่พวกเขาก็ได้อธิษฐานอย่างมีความหวังว่าพระเยซูที่เป็นขึ้นแล้วจะทำงานใหญ่ผ่านทางพวกเขา เมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่รักพระเยซูที่เป็นขึ้นจากตายนี้ อธิษฐานกันอย่างมีความหวัง พระเจ้าก็จะทำการอัศจรรย์ให้เห็น แล้วเราจะรออะไรอีก ให้พวกเราที่รักพระเยซูมารวมตัวกันอธิษฐานอย่างมีความหวังว่างานของพระเจ้าจะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผ่านทางพวกเรา

Thoughts on Today's Verse...

Jesus' resurrection changed everything! The women who were so faithful to him through the crucifixion and resurrection are there, obediently praying in expectation. As we might expect, Jesus' mother is there praying as well. But look carefully and you will see Jesus' brothers, once doubting and ridiculing him, now praying in expectation of their risen brother's release of power through the outpouring of the Holy Spirit. Yes, they are waiting, but not idly waiting. Yes, they are praying, but they are also expecting the great work of the risen Jesus which will be done through them! God does amazing things when people who love the risen Jesus pray with expectation. So what are you waiting for? Get with a group of those who love Jesus, and pray with expectation for God's work to be done through you.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และทรงฤทธิ์ โปรดอวยพรความพยายามของข้าพเจ้า ที่พยายามหนุนใจให้พี่น้องหันมาเอาจริงเอาจังกับการอธิษฐานกัน โปรดให้การฟื้นฟูแก่ผู้ที่ร้องเรียกหาพระองค์ และกระตุ้นให้ผู้ที่หิวกระหายได้หันมาแสวงหาพระองค์กัน โปรดนำการฟื้นฟูมาสู่คนของพระองค์ และโปรดเทพระคุณของพระองค์ให้กับคนที่ยังหลงหายเพื่อจะได้รับพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Almighty and All-powerful God, please bless my efforts as I seek to encourage others to join me in fervent prayer. I pray that you will bring revival among those who call on your name and a stirring among those who are hungry, but don't yet recognize their hunger is for Jesus. Please bring revival to your people and an outpouring of grace to those who need to know Jesus as their Savior. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of กิจการ 1:14

ความคิดเห็น