ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในวัฒนธรรมของเรา เราไม่ได้เห็นค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตน หรือไม่ได้เป็นนิสัยที่คนให้ความสำคัญมากที่สุด แต่เราต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตน เพราะเป็นคำสั่งของพระเจ้า เนื่องจากโดยธรรมชาติของเรา เราไม่ได้แสดงความถ่อมอ่อนน้อมถ่อมตน ในแต่ละปีก็มีความล้มเหลวด้านคุณธรรม นิสัย และจิตวิวญญาณมากมาย แม้แต่ในวันที่เราทำดีที่สุด เราทุกคนก็ยังไม่บริสุทธิ์พอสำหรับพระเจ้า แทนที่วัฒนธรรมเราจะเจริญขึ้นแต่กลับเสื่อมถอยลง เราจึงจำเป็นที่จะต้องมีความถ่อมใจเพื่อเข้าใกล้พระเจ้า ดังนั้นขอให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและร้องถึงพระเจ้า ให้เราทิ้งบาปของเราและแสวงหาพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ พระองค์ทรงดี ทรงสัตย์ซื่ออย่างมากล้น ความเมตตาและพระคุณของพระองค์เป็นพระพร แต่ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ทรงฟังข้าพระองค์อยู่ แม้จะมีระยะทางที่ห่างกันมากระหว่างพระองค์และข้าพระองค์ ระหว่างพระองค์ผู้ควรค่าและบริสุทธิ์กับข้าพระองค์ที่ไม่มีค่าและไม่บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ขอสารภาพว่าข้าพระองค์ วัฒนธรรมและประเทศต่างๆ ได้ทำลายสิ่งที่พระองค์อวยพระพรให้แก่เรา ข้าพระองค์ขอถ่อมใจขอให้พระองค์เข้ามาในประเทศของเราในเวลานี้ อย่างชัดเจนมากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น