ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไม่มีใครมาเทียบได้ ช่างเป็นสิ่งที่วิเศษเหลือเกินที่พระองค์อวยพรเราตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ให้เรานมัสการและเชื่อฟังพระองค์ ในศาสนาอื่น เทพเจ้าในศาสนานั้นๆ ก็จะต้องให้มีการเชื่อฟังและต้องมีการเสียสละเกิดขึ้นก่อนที่ผู้ที่เชื่อจะได้รับการอวยพร แต่พระเจ้าผู้เที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้นที่หยิบยื่นพระคุณให้เราก่อนที่จะเรียกให้เราเชื่อฟังพระองค์ พระเจ้าไม่เพียงแต่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเราไม่ให้เคารพบูชาพระอื่นเท่านั้น แต่พระองค์ควรค่าแก่การเป็นพระเจ้าองค์เดียวของเรา เพราะพระองค์สำแดงความรักของพระองค์และพระสิริที่หาที่เปรียบไม่ได้ของพระองค์ต่อเราก่อน

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับเกียรติ การนมัสการ และการสรรเสริญ ข้าพระองค์ปราถนาให้จิตใจของข้าพระองค์ยำเกรงในพระสิริของพระองค์และมีใจขอบพระคุณในพระคุณของพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์อยู่โดยที่ไม่มีความรักและความสัตย์ซื่อต่อพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูด้วยความรักและเคารพ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น