ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้ช่วยพวกเราให้มาถูกพระองค์ลงโทษ พระองค์ช่วยเราให้กลับบ้านไปหาพระองค์และมีความชื่นชมยินดีในพระองค์ตลอดไป พระเจ้าต้องการให้เราอยู่ร่วมกับพระองค์ นี่เป็นความหมายของความรอด เมื่อจิตใจของเราเป็นของพระองค์ พระองค์ไม่ได้อยากให้เราไกลห่างจากพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้เป็นที่รัก ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มีในพระเยซู ข้าพระองค์รู้ว่าแม้ว่าข้าพระองค์จะมีชีวิตถึงวันที่พระเยซูเสด็จกลับมา หรือข้าพระองค์ต้องตายวันนี้ก็ตาม ข้าพระองค์มั่นใจว่าอนาคตของข้าพระองค์อยู่กับพระองค์ เพราะชัยชนะที่พระเยซูมีเหนือความตาย ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์อยู่ร่วมในบ้านกับพระองค์และอนาคตที่เป็นนิรันต์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น