ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การมีหลักการในชีวิตไม่เพียงแต่สำคัญสำหรับเราเท่านั้น แต่ยังสำคัญต่อผู้ที่เรามีอิทธิพลด้วย บ่อยครั้งท่ีเราประเมินค่าการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัวของเราต่ำเกินไปซึ่งมีผลในชีวิตผู้อื่น แต่พระเจ้าให้เราแต่ละคนอยู่ในสังคมที่เราจะเป็นพระพรต่อผู้อื่นที่อยู่รอบข้างเรา การเลือกในสิ่งโง่เขลา หรือเลือกที่จะเพิกเฉยต่อคำแนะนำที่ถูกต้องในทางของพระเจ้า ไม่เพียงแต่จะทำลายอนาคตเราเท่านั้น แต่รวมถึงอนาคตของผู้อื่นด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงแก้ไขและทำให้ข้าพระองค์ถ่อมใจ ข้าพระองค์รู้ตัวว่าอ่อนแอและไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตัวเองเป็นอย่างไร ขอทรงให้ข้าพระองค์เติบโตด้วยพระวิญญาณของพระองค์ และทรงแก้ไขข้าพระองค์ด้วยพระคำ ผู้เลี้ยงแกะของพระองค์ และวินัยของพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์เป็นพระพรแก่คนรอบข้าง อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น