ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"เป็นคนใหม่ และได้รับการปรับปรุงแล้ว" ข้อความนี้น่าจะเขียนไว้ที่หน้าผากของคริสเตียนทุกคน เมื่อเราเข้ามาหาพระคริสต์ พระองค์ทำให้เราเป็นคนใหม่ และพระองค์ชำระเราจากความบาปทั้งสิ้นของเรา เป็นสิ่วที่น่าเหลือเชื่อที่พระคุณนี้สามารถทำให้เรา "เป็นคนใหม่ได้ในทุกๆเช้าวันใหม่" เพราะความรักที่มั่นคงของพระองค์และฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระองค์ พระคุณและอำนาจของพระเจ้าให้กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นคนใหม่และได้รับการปรับปรุ่งเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น และเราจะเป็นแบบนั้นต่อไปจนกว่าวันที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูโดยสมบูรณ์ (2 โครินทร์ 3:18)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอให้ชีวิต จิตใจและเวลาของข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ข้าพระองค์ยอมมอบชีวิตให้แก่พระองค์ เพื่อที่พระองค์จะทำให้ข้าพระองค์เป็นคนใหม่และได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ข้าพระองค์ไม่ได้อยากแค่พอใจกับตัวเองที่พระองค์ทรงนำข้าพระองค์มาถึงในตอนนี้เท่านั้น แต่ข้าพระองค์อยากเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นในวันนี้ และในทุกๆ วัน ขอบพระคุณสำหรับพระคุณของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น