ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"คนใหม่ และได้รับการปรับปรุงแล้ว" ข้อความนี้น่าจะประทับอยู่ที่หน้าผากของคริสเตียนทุกคน เมื่อเราเข้าหาพระคริสต์ พระองค์ทำให้เราเป็นคนใหม่ และชำระเราจากความบาปทั้งสิ้น เหลือเชื่อจริงๆ ที่พระคุณนี้ "สดใหม่ทุกเช้า" เพราะความสัตย์ซื่อและฤทธิ์อำนาจในการเปลี่ยนแปลงของพระเจ้า พระคุณและอำนาจของพระเจ้าส่งต่อให้กับเราผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เราเป็นคนใหม่และได้รับการปรับปรุงแล้ว และจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเป็นเหมือนพระเยซูครบถ้วน (2 โครินทร์ 3:18)

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้บริสุทธิ์ ขอให้จิตใจ ความต้องการ ชีวิต และเวลาของข้าพเจ้าเป็นไปตามแนวทางของพระองค์ ข้าพเจ้าอยากจะมอบตัวเองให้กับพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนใหม่และเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าไม่อยากที่จะพอใจอยู่แค่จุดนี้ที่พระองค์พามา ไม่เลย พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้าอยากเป็นเหมือนกับพระเยซูในวันนี้และทุกๆวันที่ติดตามพระองค์ ขอบคุณสำหรับพระคุณที่ทรงอิทธิพลมากของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น