ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อมีคนหลงไปจากทางของพระเจ้า ก็อย่าให้เราถือว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆ พระเจ้าได้อวยพรเราอย่างล้นเหลือที่จะสานต่องานของพระผู้ช่วยให้รอด ที่ได้มาแสวงหาและช่วยกู้ผู้ที่หลงหาย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดสถิตอยู่กับคนเหล่านั้นที่ข้าพเจ้ารัก ที่ได้หลงไปจากทางของพระองค์ โปรดใช้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนนำพวกเขากลับมาหาพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น